دیتا شیت های سری اسمارت تیتانیوم

 

  Smart Titanium Data Sheet
  KI-D05ST50F-i10TSM   Download
  KI-D15ST60F-i30TSM   Download
  KI-D25ST60A-i50TSLM   Download
  KI-D15ST80F-i30TSM   Download
  KI-D25ST80A-i50TSLM   Download
  KI-B45ST20A-i35TSL   Download
  KI-B25ST60F-i40TSL   Download
  KI-B45ST60A-i50TSL   Download
  KI-B45ST60A-i70TSL   Download
  KI-B35ST60F-TCSLM   Download
  KI-B25ST80F-i40TSL   Download
  KI-B45ST80A-i50TSL   Download
  KI-B45ST80A-i70TSL   Download
  KI-F25ST12F-i10TSM   Download
  KI-S250ST80Z36-i250TS   Download

 


 

دیتاشیت های سری اسمارت مولیبدن

 

  Smart Molybdenum Data Sheet
  KI-D20SM20F-i30TSH   Download
  KI-D20SM20A-i30TS   Download
  KI-D15SM50F-i20TS   Download
  KI-D25SM50A-i50TSL   Download
  KI-B45SM50F-i50TSL   Download
  KI-B45SM50A-i50TSL   Download
  KI-B45SM80F-i50TSL   Download
  KI-B45SM80A-i50TSL   Download

 


 

دیتاشیت های سری لایت مولیبدن

 

 

  Light Molybdenum Data Sheet
  KI-P00LM20F-SM   Download
  KI-L50LM20A-i100TS   Download
  KI-L55LM20A-i180TS   Download
  KI-B100LM80Z23-i100TS   Download
  KI-S150LM20Z33-i150TSH   Download
  KI-S200LM40Z33-i200TSH   Download
  KI-S500LM20Z38-i500TS   Download
  KI-AXZ103LM20A-i100TS   Download
  KI-AXZ100LM20A-TS   Download
  KI-AXWZ106LM20A   Download

 


 

دیتاشیت های سری اسمارت اکولاین

 

 

  Smart Ecoline Data Sheet
  KI-B27SE20F-i30TSL   Download
  KI-B27SE50F-i30TSL   Download
  KI-B47SE50A-i50TSL   Download
  KI-B27SE80F-i30TSL   Download
  KI-B47SE80A-i50TSL   Download
  KI-D17SE20F-i30TS   Download
  KI-D17SE20F-i30TSL   Download
  KI-D17SE50F-i30TSL   Download
  KI-D27SE50A-i40TSL   Download
  KI-D17SE80F-i30TSL   Download
  KI-D27SE80A-i40TSL   Download

 


 

دیتاشیت سری لایت اکولاین

 

 

  Light Ecoline Data Sheet
  KI-B22LE20F-i30   Download
  KI-B22LE40F-i30   Download
  KI-B22LE50F-i30   Download
  KI-D12LE20F-i30   Download
  KI-D12LE40F-i30   Download
  KI-D12LE50F-i30   Download

 


 

دیتاشیت های سری بریلیوم

 

 

  Beryllium Data Sheet
  KN-0411BE   Download
  KN-0421BE   Download
  KN-0811BE   Download
  KN-0821BE   Download
  KN-1621B   Download
  KN-1621BE   Download
  KN-1642B   Download
  KN-3221B   Download
  KN-3242B   Download
  KN-3282B   Download
  KN-6482B   Download
  KN-1642BHR   Download
  KN-3242BHR   Download
  KN-3282BHR   Download
  KN-6482BHR   Download
  KN-64164BHR   Download

 


 

دیتاشیت های سری میلینیوم

 

 

Beryllium Data Sheet
KN-314N   Download
KN-318N   Download

 


 

دیتاشیت های سری پلاتینیوم

 

  Platinum Switch Data Sheet
  KP-0401H2A   Download
  KP-0403H4   Download
  KP-0404H4S   Download
  KP-0801H2A   Download
  KP-0802H3   Download
  KP-0803H4   Download
  KP-0804H4S   Download
  KP-1604H3   Download
  KP-1604H3S   Download
  KP-1608H4SMU   Download
  KP-2402H3   Download
  KP-2408H4SMU   Download
  KP-2404H5SMU   Download
  KP-2404H5SM3U   Download
  KP-4804H4SMU   Download
  KP-4804H5SMU   Download
  KP-4804H5SM3U   Download
  KP-0402H4SMIU   Download
  KP-0402H4SMIUH   Download
  KP-0802H4SMIU   Download
  KP-0802H4SMIUH   Download
  KS-2000H3   Download
  KP-0804H4SMIU   Download
  KP-0804H4SMIUH   Download
  DR-12048   Download
  KS-0700H4   Download
  KS-0800H4A   Download
  KS-1200H4S   Download
  KS-2000H3   Download
  KS-3200H4SM   Download
  KS-1000H4SMI   Download
  KC-1000H4S   Download
  KC-1100H4SM   Download
  KC-2600H4SM   Download
  MC-0202H4S   Download

 


 

دیتاشیت های پسیو - کوپریوم

 

 

  Cuprium Data Sheet
  Network Cable Cuprium Series   Download
  Network Patch Cable   Download
  Network Keystone   Download
  Network Socket   Download
  Network Metal Panel   Download
  Network Metal Patch Panel   Download
  Rack   Download
  Fiber Optic Patch Panel   Download
  Fiber Optic Cable   Download
  Fiber Optic Equipment   Download

 


 

دیتاشیت های محصولات سری XL

 

  XL Products Data Sheet
  KI-D35XL50F-i10TSM   Download
  KI-D45XL60F-i30TSM   Download
  KI-D55XL60A-i50TSLM   Download
  KI-D45XL80F-i30TSM   Download
  KI-D55XL80A-i50TSLM   Download
  KI-B75XL20A-i35TSL   Download
  KI-B55XL60F-i40TSL   Download
  KI-B75XL60A-i50TSL   Download
  KI-B65XL60F-TCSLM   Download
  KI-B55XL80F-i30TS   Download
  KI-B75XL80A-i50TSL   Download
  KI-B75XL80A-i70TSL   Download
  KI-F55XL12F-i10TSM   Download
  KI-S280XL80Z36-i250TS   Download
  KI-D50XLM20F-i30TSH   Download
  KI-D50XLM20A-i30TS   Download
  KI-D45XLM50F-i20TS   Download
  KI-D55XLM50A-i50TSL   Download
  KI-B75XLM50F-i50TSL   Download
  KI-B75XLM50A-i50TSL   Download
  KI-B75XLM80F-i50TSL   Download
  KI-B75XLM80A-i50TSL   Download
  KI-P30XL20F-SM   Download
  KI-L80XL20A-i100TS   Download
  KI-S180XL20Z33-i150STH   Download
  KI-S230XL40Z33-i200TH   Download
  KI-B52XL20F-i30   Download
  KI-B52XL40F-i30   Download
  KI-B52XL50F-i30   Download
  KI-D42XL20F-i30   Download
  KI-D42XL40F-i30   Download
  KI-D42XL50F-i30   Download
  KI-B57XL20F-i30TSL   Download
  KI-B57XL50F-i30TSL   Download
  KI-B57XL80F-i30TSL   Download
  KI-D47XL20F-i30TS   Download
  KI-D47XL50F-i30TSL   Download
  KF-0411E Limited   Download
  KF-0421E Limited   Download
  KF-0811E Limited   Download
  KF-0821E Limited   Download
  KF-1621 Limited   Download
  KF-1621E Limited   Download
  KF-1642 Limited   Download
  KF-3221 Limited   Download
  KF-3242 Limited   Download
  KF-3282 Limited   Download
  KF-6482 Limited   Download
  KF-1642BHR Limited   Download
  KF-3242BHR Limited   Download
  KF-3282BHR Limited   Download
  KF-6482BHR Limited   Download

 


 

دیتاشیت های دیگر محصولات

 

 

  Other Products Data Sheet
  CASE   Download
  INJECTOR   Download
  KAL-360   Download
  KCI-00SS20V20   Download
  KEYBOARD NETWORK   Download
  KJ-D15B45   Download
  KM-08010314   Download
  MC-0202H4S   Download
واتس آپ نگاه هوشمند