کنترل دسترسی و رویارویی با چالش بیمارستان ها

کنترل دسترسی و رویارویی با چالش بیمارستان ها

تاریخ انتشار : 1401.10.05


به نقل از نگاه هوشمند به گزارش وب سایت سکیوریتی ورد هتل، به کارگیری از سامانه کنترل دسترسی یا اکسس کنترل تحت عنوان بخشی از مخارج مرمت ۳۵ بیلیون یورویی درمانگاه ها و بقیه سرویس ها محافظت های فوری میباشد که دانش گاه Aintree در شهر لیورپول انگلستان درصورتی که کمپانی آسا آبلوی در پی افزایش سامانه در دست گرفتن دسترسی خویش بود راه حل قفل بی سیم Aperio از کمپانی آسا آبلوی را برای برقراری امنیت در مریض‌خانه تعیین کرد.

اکسس کنترل


برای کسب اعتقاد و باور ما یحتاج میباشد تا در اختیار گرفتن دسترسی منعطف، عملکردهای امنیتی روزمره را معمولی سازد و دسترسی همگانی حتی‌در بخش ها حساس ارتقاء یابد. سامانه های بی سیم هزینه پایینی دارا‌هستند، به این ترتیب نصب سریع، مؤثر و فارغ از نقص‌ در شغل های روزانۀ درمانگاه اجرا می گردد. کمپانی آساآبلوی و کمپانی Grantfen برای ارائه طرحی واحد با هم همیاری می نمایند.

 

مریضخانه ها بحران امنیتی بغرنج ای را به اکران می‌گذارند. از مریض

ستان ها بایستی تحت عنوان دور و اطراف های همگانی خاطر گردد در حالی که دارنده بودجه های بخش اعظمی می باشند که در مجموع سا‌عتها می بایست از آنان تامین خواهد شد.

اکسس کنترل

 

میزان دارایی های اصلی داخل درمانگاه ها دربرگیرنده بیماران، پزشکان، پرستاران و کارکنان نگهبانی هستند. مدد از داروها و داده ها خصوصی مریض بسیار اساسی میباشد. در آزمایشگاه ها پژوهش ها حساس و حتی خطرناک یا این که ابزار های تست بایستی به طور مداوم پژوهش شوند. متأسفانه امکانات گران بها آزمایشگاه، در معرض خطر سرقت و خرابکاری میباشند.

 

براین اساس وجود معضل های منطقی بی ادله وجود ندارد. درمان‌گاه ها معمولاً جای های بسیار بزرگی میباشند و قفل ها می بایست با سامانه تشخیص آتش و دوربین مدار بسته و بقیه سامانه های امنیتی دیگر یکدست شوند. کلیه یوزرها دستمزد هم اندازه دارا‌هستند کارگر قسمت پزشکی، نطافت کنندگان، بیماران و ملاقات کنندگان، و کارگران، مایحتاج میباشد تا منظور هایشان مرتفع خواهد شد. آزمایشگاه ها با مراجعین گوناگون و پیمانکاران در شرایطی‌که با دسترسی در طی مشخص، رئیس شوند در امنیت می باشند. در حالتی که که برقراری امنیت مبتلا نقض خواهد شد، تفحص و مطالعه در این باره ضروری میباشد. در واقعیت تبعیت ار ضوابط واجب میباشد.

اکسس کنترل

 

سامانه در اختیار گرفتن دسترسی کمپانی آسا آبلوی این قابلیت را برای پزشکان و پرستاران تولید می نماید تا در ساعت ها کاری خویش دسترسی به ورود را در اختیار گرفتن نمایند. مدیران داده ها زنده ای را در زمینه‌ی دفتر کار مریض‌خانه و دفتر کار های مدیر در چنگ دارا‌هستند. مسیر های منتهی به جای های اصلی مانند آزمایشگاه ها و اطاق های مراقبت دارو می بایست در اختیار گرفتن شوند. مدیران مریض‌خانه میتوانند برای ساختمانهای نو در اختیار گرفتن دسترسی را توسعه و گسترش دهند یا این که تحقیق را در شکل نیاز بر فضاهای بیشتری تولید نمایند.

 

به کار گیری از سامانه های پیشرفتۀ بی سیم راهی برای گسترش و ساخت امنیت در مریض خانه مقرون به صرفه خواهد کرد.

واتس آپ نگاه هوشمند