فروشگاه

اخرین دسته ها

کابل شبکه 1000 متری cat7A S/FTP مدل VDIC648318

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل فیبر نوری 24 کور 9 میکرون Single Mode مدل VDIC42524T

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل فیبر نوری 12کور 9 میکرون Single Mode مدل VDIC42512T

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل فیبر نوری 24کور 50 میکرون 10G مدل VDIC42324L

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل فیبرنوری 12کور 50میکرون 10G مدل VDIC42312L

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل فیبر نوری 12 کور 50 میکرون Multi Mode مدل VDIC42212T

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل شبکه 305 متری cat6 LSZH UTP مدل VDIC116118

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل شبکه 305 متری cat6A فویل دار مدل ACTTG4P6ASCM3RBU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل 305 متری cat6 مدل ACT4P6UCM3RBBU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل شبکه 305 متری cat6 فویل دار مدل ACT4P6SCM3RBBU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل شبکه 305 متری cat5e مدل ACT4P5EUCM3RBBU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

کابل شبکه 305 متری cat6 F²/UTP مدل 2D4P6T2PS3RBU

برای خرید باید وارد سایت شوید.