فروشگاه

اخرین دسته ها

پچ پنل 24 پورت cat6 هوشمند مدل RJ6A1/24PPPS

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 5 متری cat6A شیلددار مدل VDIP185X46050

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 3 متری cat6A شیلددار مدل VDIP185X46030

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 1 متری cat6A شیلددار مدل VDIP185X46010

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 1 متری با لیبل رنگی مدل RJ6T2/10PL

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 3 متری cat6 مدل ACTPC6UBCM30BU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 2 متری cat6 مدل ACTPC6UBCM20BU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 1 متری cat6 مدل

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 10 متری cat6 مدل ACTPC6UBCM100BU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 3 متری cat6 فویل دار مدل ACTPC6SBCM30BU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 1 متری cat6 فویل دار مدل ACTPC6SBCM10BU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 5 متری cat5e مدل

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 3 متری cat5e مدل ACTPC5EUBCM30BU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد 1 متری cat5e مدل ACTPC5EUBCM10BU

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد LC-LC فیبر نوری 5 متری Single Mode مدل ACTFP2L3S19S50

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد LC-LC فیبر نوری 5 متری Multi Mode مدل ACTFP2L3M35M50

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد LC-SC فیبر نوری 3 متری Single Mode مدل ACTFP2CL3S19S30

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد LC-SC فیبر نوری 3 متری Multi Mode مدل ACTFP2CL3M35M30

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد SC-LC فیبر نوری 3 متری Multi Mode مدل ACTFP1CL3M25M30

برای خرید باید وارد سایت شوید.

پچ کورد SC-LC فیبر نوری 1 متری Multi Mode مدل ACTFP1CL3M25M10

برای خرید باید وارد سایت شوید.