3845 روتر Cisco سری 3800

3845 روتر Cisco سری 3800

3845 روتر Cisco سری 3800

دارایی ماژوال های   4EHWICs / 2GE / 1SFP / 4NME 

پشتیبانی از پروتکل های امنیتی 

Rack Mounting

ارائه سرویس های: data / security / wireless /  mobility

محصولات دیگر