888-K9 روتر Cisco سری 800

888-K9 روتر Cisco سری 800

888-K9 روتر Cisco سری 800

پشتیبانی از  VPN / DHCP / VLAN / IP6

دارایی سیستم پیشگیری از نفوذ(IPS)

پشتیبانی از MDI / MDI/X

پشتیبانی از SDM و Remote Management

محصولات دیگر